Home 
 Call for Papers 
 Submission 
 Organizing Committee 
 Program Committee 
 About Xi’an 
 Conference Venue 
 Contact us 
 Sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizing Committee

General Chairs

              

Hongying Meng                          Tao Lei

Brunel University London        Shaanxi University of

                                              Science and Technology

TPC Chairs

                            

Maozhen Li                                   Kenli Li                                 Xiong Ning

Brunel University London               Hunan University                Malardalen University

Organizing Chairs
              

Haiyan Wang                         Zhongdong Wu

Shaanxi University of           Lanzhou Jiaotong University

Science and Technology

Finance Chairs 

              

Wei Tang                                Yunbo Gao

Shaanxi University of             Lanzhou Jiaotong University

Science and Technology

Tutorial chairs 

                 

Kofi Appiah                                 Tong Chen

York University                        Southwest University

Registration Chairs 

              

Yuchao Dai                            Kaibing Zhang

Northwestern               Xi’an Polytechnical University

  Polytechnical University

Publication Chairs

              

Guoqing Xiao                             Liming Chen

University of Waterloo              Ecole Centrale De Lyon

Publicity Chairs

             

 Xianye Ben                             Asoke K. Nandi

Shandong University            Brunel University London